МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

  • Nadezhda A. Dmitrienko, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты Ростовской области https://orcid.org/0000-0002-5222-4976
  • Svetlana I. Ershova Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты Ростовской области https://orcid.org/0000-0002-9865-9844
Ключевые слова: исследовательские компетенции, профессионализм, иностранный язык, метод проектов, мультимодальность, личностные структуры, технический вуз, обучение иностранному языку

Аннотация

Материалы и методы. Основу исследования составляют теоретические методы (методы анализа и синтеза, обобщения и систематизации, проектирования). Ведущим методом исследования является метод проектирования, а основным гуманистическим принципом – мультимодальность, обеспечивающая целостность, самостоятельность и субъектность учащихся.

Результаты. Модель формирования исследовательской компетентности студентов была разработана в контексте личностно-ориентированного, компетентностно-ориентированного подходов и синергетической методологии. В статье определены основные условия формирования исследовательской компетентности студентов. Раскрыта проектная модель, в основе формирования исследовательской компетентности лежит активность личностных структур студентов. Следовательно, они являются показателями повышения уровня исследовательских компетенций в процессе преподавания иностранного языка. Полученные результаты убедительно свидетельствуют о повышении мотивации к изучению иностранного языка, развитии опыта исследовательской компетентности студентов, мотивации к участию в реальных исследовательских проектах в научно-образовательной и культурной среде технического вуза. Проектная деятельность студентов повышает эффективность обучения иноязычному общению, развитию исследовательских навыков, гибкости когнитивных функций, субъектности, формированию исследовательского опыта, формированию профессиональных ценностей и смыслов.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биографии авторов

Nadezhda A. Dmitrienko,, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты Ростовской области

доцент кафедры иностранных языков

Svetlana I. Ershova, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты Ростовской области

доцент кафедры иностранных языков

Литература

References

Astanina S.Yu. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika, 2022, vol. 21(1), 3192. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3192

To The Question Of Foreign Language Teachers’ Certification / R. F. Khasanova, Z. R. Kireeva, V. F. Aitov, Kh. Kh. Galimova. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS : Humanistic Practice in Education in a Postmodern Age (HPEPA 2019), Ufa, November 15–16, 2019. Vol. 93. Ufa, 2020. P. 1078-1087.

Ananiadou K., Claro M. 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries. OECD Education Working Papers, No. 41. Paris: OECD Publishing, 2009.

Arapova E.A. et al. Sovremennye informatsionnye tekhnologii i IT-obrazovanie, 2020, vol. 16, no. 1, pp. 177-186. https://doi.org/10.25559/SITITO.16.202001.177-186

Berezhnova E.V., Kraevskiy V.V. Osnovy uchebno-issledovatel’skoy deyatel’nosti studentov: uchebnik dlya studentov obrazovatel’nykh uchrezhdeniy srednego professional’nogo obrazovaniya, obuchayushchikhsya po spetsial’nostyam pedagogicheskogo profilya [Fundamentals of educational and research activities of students: a textbook for students of educational institutions of secondary vocational education studying in pedagogical specialties]. Moscow: Publishing center “Academy”, 2008, 128 p.

Cardy R.L., Selvarajan T.T. Competencies: Alternative Frameworks for Competitive Advantage. Business Horizons, 2006, vol. 49, issue 3, pp. 235-245. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2005.09.004

Chen T-Yu. Expanding competence sets for the consumer decision problem. Eur. J. Oper. Res., 2002, vol. 138, pp. 622-648.

Chernyaeva L.A. Formirovanie issledovatel’skoy kompetentsii studentov pedagogicheskogo kolledzha [Formation of research competence of students of a pedagogical college]. Novokuznetsk, 2011, 25 p.

Chun D., Kern R., Smith B. Technology in language use, language teaching, and language learning. Modern Language Journal, 2016, vol. 100, pp. 64–80. https://doi.org/10.1111/modl.12302

Garaeva E.A. Organizatsiya issledovatel’skoy raboty bakalavrov [Tekst]: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchikhsya po programmam vysshego professional’nogo obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 051000.62 Professional’noe obuchenie (po otraslyam) [Organization of undergraduate research work [Text]: textbook for students studying in higher professional education programs in the field of training 051000.62 Vocational training (by industry)]. Orenburg: OGU, 2012, 210 p.

Kachalov D.V. Sovremennye issledovaniya sotsial’nykh problem (elektronnyy nauchnyy zhurnal), 2015, no. 2, pp. 26-36. https://doi.org/10.12731/2218-7405-2015-2-17

Kalganova G.F., Kudryavtseva M.G. Sovremennye issledovaniya sotsial’nykh problem (elektronnyy nauchnyy zhurnal), 2017, vol. 8, no. 7, pp. 160-174. https://doi.org/10.12731/2218-7405-2017-7-160-174

Klarin M.V. Innovatsionnye modeli obucheniya v zarubezhnykh pedagogicheskikh poiskakh: Uchebnoe posobie [Innovative teaching models in foreign pedagogical searches: Textbook]. M.: Arena, 1994, 224 p.

Krivshenko L.P., Zakharova A.V. Vestnik Moskovskogo oblastnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika, 2013, no. 3, pp. 15-22.

Lazarev V.S. Proektnaya deyatel’nost’ v shkole : uchebnoe posobie dlya uchashchikhsya 7-11 klassov [Project activities at school: a textbook for students in grades 7-11]. Surgut: RIO SurGPU, 2014, 135 p.

Mardanshina R.M. V mire nauchnykh otkrytiy, 2012, no. 5-2(29),pp. 101-110.

Palaeva L.I. Ispol’zovanie metoda proektov na srednem etape obucheniya inostrannym yazykam v obshcheobrazovatel’noy shkole (na materiale angliyskogo yazyka) : spetsial’nost’ 13.00.02 “Teoriya i metodika obucheniya i vospitaniya (po oblastyam i urovnyam obrazovaniya)” : dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk [Using the project method at the middle stage of teaching foreign languages in a secondary school (based on the English language): specialty 13.00.02 “Theory and methodology of teaching and upbringing (by area and level of education)”: dissertation for the degree of candidate of pedagogical ciences]. Moscow, 2005, 239 p.

Pal’chevskiy B.V., Fridman L. Sovetskaya pedagogika, 1991, no. 6,

pp. 26-32.

Organizatsiya proektnoy deyatel’nosti obuchayushchikhsya v ramkakh realizatsii predmetnoy oblasti “tekhnologiya” [Organization of project activities of students within the framework of the implementation of the subject area “technology”] / M.G. Volchek, R.V. Kamenev, D.Yu. Chupin, E.Yu. Nikitina. Vestnik pedagogicheskikh innovatsiy, 2021, no. 4(64), pp. 87-101. https://doi.org/10.15293/1812-9463.2104.09

D’yakova T.A., Zherebtsova Zh.I., Kholodkova M.V. Prepodavatel’ XXI vek, 2021, no. 4, part 1, pp. 141–157. https://doi.org/10.31862/2073-9613-2021-4-141-157

Ndyay M., Nguen V.T., Grunina E.O. Rusistika, 2020, vol. 18, no. 1, pp. 7-38. https://doi.org/10.22363/2618-8163-2020-18-1-7-38

Savenkov A.I., Karpova S.I. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Pedagogika i psikhologiya, 2012, no. 2 (20), pp. 53-65.

Shadrikov V. D. Ponimanie: kontseptual’nye modeli [Understanding: conceptual models]. M.: Izd-vo «Institut psikhologii RAN», 2021, 209 p.

Shepel’ V.M. Sotsial’noe upravlenie proizvodstvennym kollektivom (Opyt sotsiologicheskogo issledovaniya problemy) [Social management of production teams (Experience of sociological research of the problem)]. M.: Bukinist, 1976, 216 p.

Smyshlyaeva L. G. Kompetentnostnoe obnovlenie na raznykh stupenyakh obrazovaniya: koll. monografiya [Competence renewal at different levels of education: monograph] / ed. S. I. Pozdeeva. Tomsk: Tomsk State Publishing House. ped. Univ., 2010, pp. 155–174.

Sokolova G.A., Zimarin D.A., Kalashnikova E.A. Mir nauki. Sotsiologiya, filologiya, kul’turologiya, 2021, no. 1. https://sfk-mn.ru/PDF/21FLSK121.pdf

Walkington H. Students as Researchers: Supporting Undergraduate Research in the Discipline in Higher Education. York: Higher Education Academy, 2015.

Zimnyaya I.A. Kommunikativnaya kompetentnost’, rechevaya deyatel’nost’, verbal’noe obshchenie [Communicative competence, speech activity, verbal communication] / I. A. Zimnyaya, I. A. Mazaeva, M. D. Lapteva; ed. I. A. Zimney; Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia (MGIMO). Moscow: Aspect Press, 2020, 395 p.

Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetentsii - novaya paradigma rezul’tata sovremennogo obrazovaniya [Key competencies - a new paradigm for the results of modern education]. Eydos, 2006, no. 5.

Список литературы

Астанина С.Ю. Вопросы реформирования профессионального Астанина С.Ю. Вопросы реформирования профессионального медицинского образования в России // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022. Т. 21(1), 3192. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3192

To The Question Of Foreign Language Teachers’ Certification / R. F. Khasanova, Z. R. Kireeva, V. F. Aitov, Kh. Kh. Galimova // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS : Humanistic Practice in Education in a Postmodern Age (HPEPA 2019), Ufa, 15–16 ноября 2019 года. Vol. 93. Ufa, 2020. P. 1078-1087.

Ananiadou K., Claro M. 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries. OECD Education Working Papers, No. 41. Paris: OECD Publishing, 2009

Арапова Е.А. и др. Оценка доступности образовательных ресурсов для лиц с ограниченными возможностями на основе существующих стандартов оценки качества программного обеспечения // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2020. Т. 16, № 1. С. 177-186. https://doi.org/10.25559/SITITO.16.202001.177-186

Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям педагогического профиля / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. Москва: Издательский центр «Академия», 2008. 128 с.

Cardy R.L., Selvarajan T.T. Competencies: Alternative Frameworks for Competitive Advantage // Business Horizons, 2006, vol. 49, issue 3, pp. 235-245. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2005.09.004

Chen T-Yu. Expanding competence sets for the consumer decision problem // Eur. J. Oper. Res., 2002, vol. 138, pp. 622-648.

Черняева Л.А. Формирование исследовательской компетенции студентов педагогического колледжа: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Черняева Лариса Александровна; [Место защиты: Кузбас. гос. пед. акад.]. Новокузнецк, 2011. 25 с.

Chun D., Kern R., Smith B. Technology in language use, language teaching, and language learning // Modern Language Journal, 2016, vol. 100, pp. 64–80. https://doi.org/10.1111/modl.12302

Гараева Е.А. Организация исследовательской работы бакалавров [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям) / Е.А. Гараева; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Оренбургский гос. ун-т». Оренбург: ОГУ, 2012. 210 с.

Качалов Д.В. Формирование исследовательской компетенции магистрантов технического вуза // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2015. № 2. С. 26-36. https://doi.org/10.12731/2218-7405-2015-2-17

Калганова Г.Ф. Формирование исследовательских компетенций у студентов-экономистов средствами иностранного языка / Г.Ф. Калганова, М.Г. Кудрявцева // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2017. Т. 8, № 7. С. 160-174. https://doi.org/10.12731/2218-7405-2017-7-160-174

Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках: Учебное пособие. М.: Арена, 1994. 224 с.

Крившенко Л.П., Захарова А.В. Формирование исследовательских компетенций в процессе обучения иностранному языку // Вестник Московского областного государственного университета. Серия: Педагогика. 2013. № 3. С.15-22.

Лазарев В.С. Проектная деятельность в школе : учебное пособие для учащихся 7-11 классов / В.С. Лазарев; Департамент образования и науки ХМАО - Югры, ГОУ ВПоО ХМАО - Югры «Сургутский гос. пед. ун-т». Сургут: РИО СурГПУ, 2014. 135 с.

Марданшина Р.М. Эпистемологический подход к иноязычному обучению в системе многоуровневого образования // В мире научных открытий. 2012. № 5-2(29). С. 101-110.

Палаева Л.И. Использование метода проектов на среднем этапе обучения иностранным языкам в общеобразовательной школе (на материале английского языка) : специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Палаева Лира Ильфатовна. Москва, 2005. 239 с.

Пальчевский Б.В., Фридман Л. Учебно-методический комплекс средств обучения // Советская педагогика. 1991. № 6. С. 26-32.

Организация проектной деятельности обучающихся в рамках реализации предметной области “технология” / М.Г. Волчек, Р.В. Каменев, Д.Ю. Чупин, Е.Ю. Никитина // Вестник педагогических инноваций. 2021. № 4(64). С. 87-101. https://doi.org/10.15293/1812-9463.2104.09

Дьякова Т.А., Жеребцова Ж.И., Холодкова М.В. Реализация принципа мультимодальности при формировании у иностранных студентов социокультурной компетенции // Преподаватель XXI век. 2021. № 4. Часть 1. С. 141–157. https://doi.org/10.31862/2073-9613-2021-4-141-157

Ндяй М., Нгуен В.Т., Грунина Е.О. Инновационные технологии в преподавании русского языка как иностранного // Русистика. 2020. Т. 18. №1. C. 7-38. https://doi.org/10.22363/2618-8163-2020-18-1-7-38

Савенков А.И., Карпова С.И. Детская одаренность как предиктор учебной и жизненной успешности в педагогике и психологии XX века // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Педагогика и психология. 2012. № 2 (20). С. 53-65.

Шадриков В. Д. Понимание: концептуальные модели. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2021. 209 с.

Шепель В.М. Социальное управление производственным коллективом (Опыт социологического исследования проблемы). М.: Букинист, 1976. 216 с.

Смышляева Л. Г. Компетентностное обновление дополнительного профессионального образования: теоретические и организационно-методические основы // Компетентностное обновление на разных ступенях образования: колл. монография / под ред. С. И. Поздеевой. Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2010. С. 155–174.

Соколова Г.А., Зимарин Д.А., Калашникова Е.А. Взгляд на риторическое искусство сквозь призму фонетического аспекта // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2021. №1. https://sfk-mn.ru/PDF/21FLSK121.pdf

Walkington H. Students as Researchers: Supporting Undergraduate Research in the Discipline in Higher Education. York: Higher Education Academy, 2015.

Зимняя И.А. Коммуникативная компетентность, речевая деятельность, вербальное общение / И. А. Зимняя, И. А. Мазаева, М. Д. Лаптева; под редакцией профессора И. А. Зимней; Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России (МГИМО). Москва: Аспект пресс, 2020. 395с.

Зимняя И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата современного образования // Эйдос. 2006. № 5.


Просмотров аннотации: 93
Загрузок PDF: 45
Опубликован
2023-06-30
Как цитировать
Dmitrienko, N., & Ershova, S. (2023). МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ. Russian Journal of Education and Psychology, 14(3), 7-29. https://doi.org/10.12731/2658-4034-2023-14-3-7-29
Раздел
Педагогические исследования